جریمه کنسلی بلیت های چارتری
پس از ثبت درخواست کنسلی توسط کاربر؛ جریمه در ساعات اداری توسط چارترکننده تعیین گردیده و از طریق پیامک به کاربر اطلاع داده خواهد شد.

جریمه کنسلی بلیت های سیستمی مسیرهای داخلی
 • هواپیمایی ایرتور
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  all20%20%40%50%50%
  O50%50%50%100%100%

 • هواپیمایی آسمان
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  B100%100%100%100%100%
  DIZ15%15%15%15%30%
  HLK30%30%30%30%60%
  NYASOVMXRQ20%20%20%20%40%
  WU20%20%20%20%40%

 • هواپیمایی تابان
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  all20%30%40%50%50%
  NJ10%10%30%30%50%
  UHB100%100%100%100%100%

 • هواپیمایی آتا
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  all20%20%40%50%50%
  L100%100%100%100%100%

 • هواپیمایی ایران ایر
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  all30%30%60%60%60%

 • هواپیمایی کاسپین
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعداز زمان پرواز به بعد
  C10%10%30%30%30%
  H20%20%50%50%50%50%
  J20%20%50%
  K40%70%70%70%70%70%
  L90%90%90%90%90%90%
  M30%60%60%60%60%60%
  N15%15%40%
  S15%15%40%40%40%40%
  W30%30%50%
  X30%30%50%
  Z10%10%30%

 • هواپیمایی معراج
  کلاس پروازیتا 4 ساعت قبل از پروازاز 4 ساعت بعد از پرواز به بعد
  BB1400000IRR600000IRR
  CC1V700000IRR1200000IRR
  HH1YY1550000IRR700000IRR

 • هواپیمایی نفت
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12 ظهر یک روز قبل از پرواز تا 2 ساعت مانده به پروازاز 2 ساعت مانده به پرواز به بعد
  all30%30%65%65%

 • هواپیمایی قشم ایر
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  all5%10%30%30%50%
  NRK100%100%100%100%100%

 • هواپیمایی ماهان
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازاز زمان پرواز به بعد
  C30%40%70%
  I20%40%50%
  L15%40%50%
  N20%50%70%
  P10%30%50%
  Q10%30%50%
  RB10%30%50%
  T10%30%50%
  U90%90%95%
  UD90%90%95%
  V10%30%50%
  W90%90%95%
  X10%30%50%
  YS10%30%50%

 • هواپیمایی کیش ایر
  کلاس پروازیتا 24 ساعت قبل از پروازاز 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
  JCYHV20%40%
  QMNLO25%50%

 • هواپیمایی زاگرس
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  BDESITUA15%20%30%40%40%
  H45%50%60%80%80%
  MNR25%30%40%50%50%
  QL35%40%50%70%70%
  YVKPW50%100%100%100%100%
  ZX10%15%20%30%30%

 ورود / عضویت
فارسی